STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY OŚRODKA BHP

KOMPETENCJE I ZADANIA SŁUŻBY BHP

WYKAZ NADZOROWANYCH PLACÓWEK

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

E-LEARNING

KONTAKT


Ewakuacja

Ewakuacja chorych
Ogólne zasady ochrony p.poż.
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego
Scenariusz ewakuacji szkół młodzieżowych

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

INSTR.BEZP.POŻ. PRZEDSZKOLE nr ..
KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI BEZP. POŻ.
zal.1_Książka kontroli prac spawalniczych
zal.2_Zezw. na prace poż.nieb.
zal.3_Protokól zab. prac spawalniczych
zal.4_Protokól zab. ogniochr.
zal.5_Mat. inf. na temat zagrożeń
zal.6_Sposoby postępowania na wypadek pożaru
zal.7_Wzór podst.dok. zw. z ekspl.bud
Zal.8_Częstotliwość przeglądów
zal.9_Firmy - bhp i p.poż.
zal.10_Sankcje karne.
zal.11_Potwierdzenie znajomości instrukcji bezp.poż.

Ogólne

Definicje p.poż.
Definiowanie atmosfery z niebezpieczeństwem wybuchu
Szafki hydrantowe

Przepisy prawne

Budynki mieszkalne - warunki użytkowania
Instrukcja ITB nr 221
Korzystanie z praw przez kierującego akcją ratowniczą
Książka obiektu budowlanego
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Prawo Budowlane
Rozp. w sprawie zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych
Rozp.w sprawie warunków techn., jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Sieci gazowe - warunki techniczne
Tryb post przy rozbiórkach i zm sposobu użytk obiektów
Ustawa o ochr. p.poż.
W spr.ochr.p.poż ob. i terenów
W sprawie czynności kontrolno- rozpoznawczych
W sprawie zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych
Zakres i forma obiektu budowlanego
Zmiana warunków technicznych jakim powinny odp. bud.

Zabezpieczenia ogniochronne

Anty-Pal
Fobos M2
Ocean 441
Ocean 441B
Płyty wiórowe ognioodpornione
Systemy ogniochronne