Wywiad grupowy z nauczycielami

1. Zacznijmy naszą rozmowę od wyników sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych. W jaki sposób analizują Państwo wyniki sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych?

1)     I klasa- wyniki sprawdzianu ze SP ® diagnoza wstępna

2)     III klasa- wyniki egzaminów

3)     Na zebraniach zespołów przedmiotowych, przykład raportu dyr. U. Hajdukiewicz

 

2. Czemu służy analiza wyników sprawdzianu/ egzaminów zewnętrznych?

 1)     Poznaniu potencjału uczniów

2)     Wychwyceniu braków i ich uzupełnieniu

3)     Sformułowaniu wniosków do dalszej pracy

4)     Określenie poziomu nauczania, miejsca w klasyfikacji (rankingi)

 

3. Jakie działania nauczycieli podejmowane w tym i poprzednim roku szkolnym, wynikające z wniosków z analiz wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych, przyczyniły się do wzrostu efektów kształcenia?

1)     Analiza wniosków, ich wpływ na działania, np. zadania sformułowane w planach pracy, zadania zespołów przedmiotowych,

2)     Przykłady:

a.     zajęcia wyrównawcze,

b.    zajęcia w ramach godz. z KN ( art.42)

c.     internat

d.    testy próbne

3)      

4. Czy analizując osiągnięcia szkolne uczniów, uwzględniają Państwo ich możliwości rozwojowe? Jeśli tak, proszę opisać, jak jest to realizowane.

 1)     Szkoła:

a.     zróżnicowane ćwiczenia na treningach

b.    różnicowanie zadań domowych

c.      

 

2)     Internat:

a.     pomoc w odrabianiu zadań domowych

 

5. Jakie wnioski wyciągnęli Państwo z analizy osiągnięć uczniów? Proszę podać dwa - cztery przykłady

 

6. Które wnioski z analizy osiągnięć uczniów zostały wykorzystane i w jaki sposób?

7. Czy wdrażane wnioski z analizy osiągnięć uczniów, przekładają się na wzrost efektów kształcenia? Jeśli tak, co konkretnie o tym świadczy?

 1)     wyniki w rozgrywkach sportowych

2)     analiza wyników w I półroczu i na koniec roku szkolnego

3)     zdawalność 100%

4)     liczba zawodników powołanych do reprezantacji Polski , PZPN, …

 

8. Jakie działania Państwo podejmują, by uczniowie byli aktywni?

Przykłady:

1)     lekcje: promowanie aktywności tzw. +,

2)     treningi: dodatkowe zajęcia sportowe, treningi indywidualne

3)     internat:

 

9. Czy szkoła pomaga uczniom planować własny rozwój w dłuższej perspektywie? Jeśli tak, w jaki sposób?

1)     wychowawca: prowadzenie lekcji wychowawczych na temat planowania kariery,

2)     trener: wybór ścieżki sportowej

3)     pedagog:

4)     doradca zawodowy

 

10. Czy uczniowie podejmują w szkole jakieś działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły? Jeśli tak, proszę o podanie przykładów. Co to za uczniowie? Jak duża jest to grupa?

SZKOŁA

1)     Koła zainteresowań,

2)     Promocja,

3)     Udział w życiu kulturalnym i sportowym: konkursy, akcje

4)     Zajęcia dydaktyczne

5)     RSU

 

INTERNAT

1)     Promocja,

2)     Udział w życiu kulturalnym i sportowym: konkursy, akcje

 

11. Jakie działania (związane z rozwojem szkoły) zainicjowane przez uczniów zostały wprowadzone w życie?

SZKOŁA

1)     RSU

INTERNAT

1)     RSI

 

TRENERZY

1)     Promocja zdrowego stylu życia

 

12. W jaki sposób dokonują Państwo analizy działań, podejmowanych dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań?

 SZKOŁA

1)     Zespól wychowawczy: SM

2)     RP

3)     Rozmowy indywidualne z nauczycielami, wychowawcami

 

INTERNAT

1)     Stała współpraca i rozmowy indywidualne z rodzicami, nauczycielami, trenerami

 

TRENERZY

1)     Spotkania z PZPN+wychowacy+trenerzy+internat

 

13. Czy na skutek tych analiz pojawiła się potrzeba modyfikacji działań? Jeśli tak, to jakie działania zostały zmodyfikowane lub są modyfikowane - proszę podać przykłady

1)     Wprowadzenie procedur dotyczących dewastacji mienia, bezpiecznego funkcjonowania na terenie szkoły oraz podejmowania działań w przypadku wystąpienia zachowań łamiących normy obowiązujące w szkole

2)     Czuwanie nad bezpiecznymi wyjazdami i przyjazdami uczniów do szkoły

3)     Promocja zdrowego stylu życia

 

14. Czy uczniowie zgłaszają inicjatywy w zakresie modyfikacji działań wychowawczych? Jeśli tak, które z nich zostały uwzględnione?

1)     Wychowawcy

2)     Pedagog

 

15. Porozmawiajmy o respektowaniu norm społecznych. Co uważają Państwo za osiągnięcie szkoły w kształtowaniu wymaganych w szkole zachowań?

 INTERNAT 

SZKOŁA

  

16. Jakie niepożądane zachowania uczniów zdarzają się w szkole? Jak często?

PEDAGOG

1)     Wyniki ankiet

2)     Wypowiedzi ustne i pisemne uczniów na zadany temat problemowy np. wyzwiska, przekleństwa

INTERNAT

1)      

 

17. Jakich zmian dokonano w koncepcji pracy szkoły?

1)     Nabór do szkoły: testy sprawnościowe

2)     Uzupełnienie programu/oferty szkoły: aerobik, fizjoterapia

3)     Dostosowanie terminów/godzin treningów do nauki szkolnej

4)     Rozszerzenie oferty szkoły o kontynuacje profilu sportowego gimnazjum na poziomie ponadgimnazjalnym w formie LO

 

18. Które elementy podstawy programowej są wykorzystywane przez Państwa w programach nauczania? Proszę je wymienić.

 

Cytaty podst. Programowej w planach? Czy wszystkie ????

1)     Treści nauczania

2)     Wymagania szczegółowe

3)     Cele kształcenia

4)     Zalecane sposoby realizacji

 

19. Proszę wymienić najważniejsze działania szkoły z punktu widzenia potrzeb edukacyjnych uczniów

SZKOŁA

1)     Konsultacje nauczycieli,

2)     Zajęcia wyrównawcze

3)     Edukacja ekologiczna,

4)     Edukacja kulturalna

 

INTERNAT

1)     Dostosowanie warunków pobytu w internacie do potrzeb uczniów gimnazjum ( sprzęt)

 

20. Jakie kompetencje potrzebne na rynku pracy kształtujecie Państwo u swoich uczniów?

1)     Model absolwenta:

·         sprawność fizyczna,

·         znajomość języków obcych,

·         kreatywność,

·         umiejętność pracy w grupie,

·         technologia informacyjna

 

2)     Dokumenty UE

 

21. Czy realizacja podstawy programowej jest monitorowana? Jeśli tak - to jakie są wnioski z monitoringu?

1)     Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

2)     Większość podst. programowej jest zrealizowana w kl. I – całość.

 

22. Proszę wymienić przykłady rozwiązań programowych lub działań edukacyjnych wprowadzonych w Państwa szkole, które Państwo uważają za nowatorskie? Na czym polega ich nowatorstwo?

1)     System treningowy – budowa procesu szkolenia

 

23. Czy są ograniczenia - a jeśli tak to jakie - w stosowaniu zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej?

1)     Nie ma

 

24. Jakie metody nauczania stosuje się w szkole w celu zwiększenia aktywności uczniów i ich poczucia odpowiedzialności za proces uczenia się? Proszę je krótko scharakteryzować.

1)     Metody aktywizujące

 

25. Czy - a jeśli tak - to w jaki sposób monitorują Państwo osiągnięcia uczniów? Proszę odnieść się do tego i poprzedniego roku szkolnego.

1)     Tak

2)     Internat: wychowawcy

3)     Szkoła: wychowawcy, dziennik elektroniczny

 

26. Proszę o podanie przykładów wykorzystania wniosków wypływających z monitorowania procesów edukacyjnych?

1)     Zespoły wychowawcze

2)     Zespoły przedmiotowe

 

27. Czy Państwo biorą pod uwagę opinie uczniów o tym, jak powinien przebiegać proces nauczania? Jeśli tak, proszę podać przykłady.

1)     Konkursy

2)     Akcje

3)     Wycieczki

4)     Wyjścia np. do kina, teatru

 

28. Jakie są wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów? Proszę podać przykłady wdrożonych wniosków.

1)     Sprawozdania z diagnoz,

2)     Sprawozdania z zespołu wychowawczego

3)     Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego:

·         zwiększenie konkursów przedmiotowych

·         próbne egzaminy

 

29. Proszę podać przykład analiz procesów edukacyjnych prowadzonych wspólnie przez nauczycieli ?

1)     Zespół przedmiotowy

2)     Próbne egzaminy

 

30. Proszę podać przykłady, w jaki sposób Państwo jako nauczyciele wspierają się wzajemnie w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych.

1)     Wymiana doświadczeń,

2)     Lekcje otwarte,

3)     Metoda projektu,

4)     Rozmowy,

5)     Wymiana pomocy dydaktycznych, materiałów merytorycznych, WDN,

6)     Bieżące kontakty wychowawca/nauczyciele/trenerzy

 

31. W jaki sposób dbają Państwo o utrzymanie spójności działań wychowawczych?

1)     Pedagog jako koordynator

2)     Zespół wychowawczy – podejmowanie działań kierunkowych

3)     Podejmowanie zadań do realizacji w danym miesiącu

 

32. Co się Państwu udaje, z czym mają Państwo trudności?

1)     Integracja zespołu wychowawczego, pedagogicznego

2)     Wdrożenie do samoobsługi poza domem (samodzielność w internacie)

3)     Współpraca kadry w obszarach: wychowawczym, opiekuńczym, edukacyjnym, zdrowotnym i pro zdrowotnym.

33. W jaki sposób przeprowadza się diagnozę wychowawczych potrzeb uczniów?

1)     Ankiety – oczekiwania uczniów rodziców ( klasa I na wejściu do szkoły)

2)     Rozmowy indywidualne i grupowe (szkoła/internat/treningi)

3)     Wypowiedzi ustne i pisemne na „temat”

 

34. Jakie potrzeby zostały określone w wyniku tej diagnozy?

1)     Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych

2)     Zabieganie o możliwość prowadzenia spotkań koedukacyjnych np. z ZS Nr 5, ul. Hoża 3

 

35. Jakie działania prowadzą Państwo w celu zaspokojenia tych potrzeb?

1)     Dyskoteki

2)     Konkursy

3)     Treningi z „Olimpią”

4)     Noc w ZCE (promocja szkoły poprzez oglądanie filmów i gier strategicznych, zwiedzanie obiektów szkoły)

5)     Wspólne wyjścia w ramach akcji na rzecz np. hospicjum, schroniska dla zwierząt

 

36. Czy uczniowie biorą udział w działaniach kształtujących społecznie pożądane postawy? Proszę o wymienienie tych działań. W których z nich uczestniczą wszyscy uczniowie, w których określone grupy?

SM i Internat

1)     Akcje charytatywne

2)     Konkursy np. wigilijny dla klas, pro zdrowotne, KIBIC NA MEDAL, Herkules,

3)     Występy artystyczne: wigilia, zakończenie roku szkolnego klas III G i technikum

 

37. Jakie postawy są promowane w szkole? Z którymi z nich uczniowie się zgadzają? Z którymi nie? Czy szkoła powinna promować inne postawy?

1)     Regulaminy

2)     Model absolwenta

 

38. Jakie są wnioski z analiz działań wychowawczych? Jak są wykorzystywane? Proszę o podanie kilku przykładów.

Pedagog + wychowawca:

1)     Ankiety

2)     Zespól wychowawczy

 

39. W jaki sposób indywidualizowany jest proces edukacji? Proszę podać przykłady.

1)     Kadrowicze - nadrabianie zaległości, zadania domowe, konsultacje

2)     Treningi indywidualne, dodatkowe zaj. sportowe

 

40. Z jakimi podmiotami, grupami, osobami z lokalnego środowiska Państwo współpracują? Proszę wymienić te podmioty, a następnie opisać na czym ta współpraca polega.

1)     PZPN

2)     Kluby sportowe

3)     Kościół - festyny

4)     Media

5)     Pogoń

6)     Książnica Pomorska

7)     Wyniki ewaluacji wewnętrznej (D.Kmieć)

 

41. Jakie są potrzeby lokalnego środowiska, które szkoła może zaspokajać? Proszę wymienić najważniejsze.

1)     Udostępnianie „Blisko Boisko”

2)     Konferencje

3)     Szkoła menedżerów

4)     Szkolenia trenerów

5)     Publikacje

6)     Wypożyczanie sprzętu

7)     Wyjazdy

8)     Turnieje

 

42. Jakie działania uwzględniające analizę potrzeb i możliwości lokalnego środowiska prowadzi szkoła?

Analiza SWOT, j.w.

 

43. Proszę wymienić najważniejsze korzyści, jakie odnoszą uczniowie dzięki współpracy szkoły z organizacjami i instytucjami działającym w lokalnym środowisku?

1)     Doskonalenie umiejętności (rozgrywki)

2)     Analiza porównawcza stanu wejściowego uczniów ze stanem wyjściowym 

3)     Dofinansowanie zadań

 

44. Na jakiej podstawie wyciągają Państwo takie wnioski?

1)     Ankietowanie rodziców uczniów

2)     Opinie i oceny zewnętrzne: PZPN, PZPN, mediów

3)     Losy absolwentów

 

45. W jaki sposób informacje o losach absolwentów są wykorzystywane przez Państwa w uczeniu i wychowaniu?

1)     Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom przy kolejnych naborach

2)     Starania (Pogoń) o kontynuowanie szkoły na poziomie ponadgimnazjalnym w siedzibie ZCE

3)     Przykłady kariery sportowej i trenerskiej

 

46. Jakie działania prowadziła szkoła w tym lub poprzednim roku szkolnym, by przygotować uczniów do funkcjonowania na rynku pracy?

1)     Targi i promocja

2)     Przedsiębiorczość

3)     Doradca zawodowy/pedagog

 

47. Proszę podać przykład działań szkoły, na które wpływ miały opinie rodziców.

1)     Wdrożenie II śniadania dla uczniów

2)     Doposażenie internatu

3)     Składka RR

4)     Rozdysponowanie funduszy RR

5)     Decyzja o utrzymaniu mundurków w GS

 

48. W jaki sposób analizują Państwo efekty pracy zespołów? Proszę podać przykłady?

1)     Zespoły przedmiotowe: dyr. ZCE

2)     Zespół wychowawczy: bezpieczeństwo, analiza frekwencji, zachowania i postępów uczniów, skierowanie  do pomocy specjalistycznej

3)     Zespół kierowniczy: wnioski są wdrażane do planu w następnym roku szkolnym,

 

49. Czy napotykając problemy w pracy nauczyciele odwołują się do pomocy zespołów? Proszę o podanie przykładów.

TAK

1)     Protokoły zespołów wychowawczych

2)     Protokoły zespołów przedmiotowych

 

50. Porozmawiajmy teraz o wewnętrznym nadzorze pedagogicznym. Proszę o podanie przykładów uwzględnienia wniosków płynących z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego podczas tworzenia planu pracy szkoły.

1)     Protokół Rady Pedagogicznej podsumowującej

 

51. Jakie są według Państwa najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu szkoły wprowadzone w oparciu o wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego? Proszę odnieść się do zmian wprowadzonych w tym lub poprzednim roku szkolnym

Nie było potrzeby (chyba)

1)     Aktualizacja procedur

2)     Program adaptacyjny

 

52. W jaki sposób zmiany te wpływają na rozwój szkoły?

1)     Pozytywnie: mniej uczniów odchodzi np. z Internatu

2)     Zwiększa się zainteresowanie szkołą z internatem

 

53. Jak oceniają Państwo warunki lokalowe w szkole? Co jest mocną stroną szkoły? Czy są braki w tym względzie?

PLUSY

1)     Biblioteka

2)     Baza sportowa

3)     Internat z kuchnią

4)     Internet, WiFi

5)     Gabinet pomocy medycznej: stomatolog, pielęgniarka

 

MINUSY

1)     Brak łącznika pomiędzy halą sportową a budynkiem głównym

2)     Bark szatni samoobsługowej

3)     Wąskie, ciemne korytarze

 

 

54. Czy jest jeszcze coś, co chcieliby Państwo powiedzieć o szkole?

Pożądane byłoby wprowadzenie

1)     drugiego pionu sportowego w poziomach dla dziewcząt gimnazjum

2)     LO dla sportowców w strukturach ZCE

 

55. W jakich działaniach organizowanych przez szkołę w tym lub poprzednim roku szkolnym uczestniczyli rodzice?

Wg kalendarza imprez:

1)     Rozpoczęcie roku szkolnego

2)     Ślubowanie

3)     Kiermasz świąteczny

4)     Wyjazdy na mecze

5)     Udział w turniejach, w tym międzynarodowych

6)     Psychoedukacja rodziców

7)     Zakończenie roku szkolnego; występy artystyczne

 

56. Proszę wymienić najważniejsze założenia koncepcji, wg której działa szkoła? (Koncepcja pracy szkoły nie musi być opisana w dokumencie.)

Wynika z porozumienia UM i Min. Sportu oraz PZPN.

Szczecińskie GS Nr 1 w ZCE jest jednym z 16. stanowiących system szkoleniowo-edukacyjny młodzików rozmieszczony na terenie całej Polski.

 

57. Proszę wymienić najważniejsze działania, które realizują koncepcję pracy szkoły. Które z nich są prowadzone stale? Które sporadycznie? Które są nowe?

1)     Turnieje zagraniczne i lokalne

2)     Konferencje trenerów (doskonalenie w Polsce i zagranicą)

3)     Gimnazjada

 

58. Czy koncepcja pracy szkoły jest analizowana? Jeśli tak - jakie są wnioski?

1)     1-2 razy do roku (spotkania)

2)     jest coraz lepiej

3)     minusem jest brak LO i dziewcząt